BBEMG - Belgian BioElectroMagnetics Group

Belgian BioElectroMagnetics Group

Blootstelling op het werk

Blootstelling op het werk

1. Een arbeider-patiënt vraagt me of hij een risico loopt op zijn werk. Hij werkt minstens zes uur per week in een cabine die zich op een afstand van 8 meter van elektriciteitskabels van 150 kV bevindt. Kunt u mij zeggen wat ik aan deze patiënt kan zeggen?

Vóór we een antwoord kunnen geven op deze vragen, zouden we graag weten aan welke intensiteitsniveaus uw patiënt wordt blootgesteld.

Wat de effecten van de blootstelling aan elektromagnetische velden op de gezondheid betreft, is het debat zeker nog niet afgesloten. Maar verschillende verslagen van experts die onlangs werden gepubliceerd, lijken allemaal in dezelfde richting te wijzen wat de risico's op kanker betreft.

Op onze site kunt u op de volgende pagina's nog meer informatie vinden: Om te lezen (Lijst van verslagen en werken die online kunnen worden geraadpleegd).

Voor andere onderwerpen, zoals neurodegeneratieve ziekten, slaapstoornissen enz… is het onderzoek nog volop aan de gang.

2. Wij werken in de buurt van een transformator van 15 kV en onze computerschermen oscilleren af en toe. Wij zijn ongerust over de effecten op onze gezondheid, temeer daar onze werkgever geen metingen wil laten uitvoeren. Is er een wet die hem daartoe verplicht?

In de buurt van een transformator bevinden zich elektrische en magnetische velden van 50 Hz. Men dient te weten dat computerschermen gevoeliger zijn voor magnetische velden dan de mens: 0,5 µT is soms voldoende om het beeld te doen bewegen. Bij volwassenen is het beneden 200 µT (de thans door het ICNIRP voorgestelde norm) zeer onwaarschijnlijk dat er een effect op de gezondheid zou zijn.

Een dergelijk probleem behoort tot de bevoegdheid van de preventieadviseur of de arbeidsgeneesheer van uw onderneming. Deze personen kunnen een analyse van de risico's laten uitvoeren en een laboratorium vragen metingen uit te voeren (zie de adressen van de bevoegde laboratoria). Als deze personen u niet kunnen helpen, kunt u zich tot de arbeidsinspectie wenden (www.meta.fgov.be).

Er is een Europese richtlijn die de blootstelling van werknemers aan elektromagnetische velden beperkt. Deze richtlijn werd evenwel nog niet opgenomen in de Belgische wetgeving en is dus nog niet van toepassing in België. Deze norm zal het verplicht maken een analyse van de risico's uit te voeren en de blootstelling te beperken. De richtlijn moet in de Lidstaten van de Europese Unie tegen 1 juli 2016 geïmplementeerd zijn. Voor meer informatie over de inhoud van de Europese richtlijn, kunt u het volgende adres bezoeken: Richtlijn 2013/35/EU.

3. Wij zijn actief in de staalindustrie en gebruiken elektrische ovens met fusie die magnetische velden veroorzaken. Is het wenselijk zich te beschermen?

Het is duidelijk dat inductieovens tot een blootstelling aan relatief sterke magnetische velden kunnen leiden. Het is dus noodzakelijk een analyse van het risico te laten uitvoeren en metingen te doen van de elektrische en magnetische velden teneinde binnen de grenzen van de Richtlijn 2013/35/UE, tot wijziging van de Richtlijn 2004/40/EG, te blijven. Deze nieuwe Europese richtlijn is bedoeld om de blootstelling van arbeiders aan deze velden te beperken en moet in de Lidstaten in juli 2016 geïmplementeerd zijn.

4. Welke uitrusting moet worden geïnstalleerd ter bescherming van arbeiders tegen de sterke elektromagnetische velden die hoogspanningslijnen opwekken.

Voor werken in een omgeving met een hoog elektromagnetische veld moeten werknemers inlichtingen inwinnen bij het departement veiligheid en gezondheid van hun bedrijf. Dit departement zal een risicoanalyse uitvoeren van de werkplaats en indien nodig voor een geschikt actieplan zorgen.

Documenten & Links

  • Richtlijn 013/35/UE van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende de minimumvoorschriften inzake gezondheid en veiligheid met betrekking tot de blootstelling van werknemers aan de risico’s van fysische agentia (elektromagnetische velden)
  • Studiedag Elektromagnetische Velden. Belgische gemeenschap van arbeidshygiënisten, 2014 (in French and in Dutch).
  • Non-ionizing radiation: BSOH, Belgian Society for Occupational Hygiene (Belgische gemeenschap van arbeidshygiënisten).
  • WHO EMF project: Fact and information sheets involving electromagnetic fields and public health and EMF world wide standards.
  • Normen: BBEMG website.

Share on Facebook

Laatste update op 16/05/2015

Zie ook...

Health

Gezondheid

Na ongeveer 40 jaar onderzoek naar de effecten 50 Hz EMV op de gezondheid zijn de resultaten nog steeds onbeslist. Zie een overzicht van recent onderzoek.

Problematiek van gezondheid risico's >>
Hypersensitivity

Elektromagnetische hypergevoeligheid

Wat mensen hebben een brede waaier aan niet-specifieke klachten en symptomen die zij toeschrijven aan elektriciteit of EMV. Dit resulteert in verschillende gradaties van ongemak en gezondheidsklachten. (...)

Elektromagnetische hypergevoeligheid >>